Hemoglobinuria ליליות ליליות: מה זה ואיך נעשה את האבחנה


none
כיצד להפוך אנטיביוטיקה טבעי עם שום
כיצד להפוך אנטיביוטיקה טבעי עם שום
ההמוגלובינוריה הלילית הפראוקסמית, הידועה גם בשם PNH, היא מחלה גנטית נדירה המאופיינת בשינוי בקרום תאי הדם האדומים, המוביל להשמדתו ולהשמדתו של מרכיבי דם אדומים בשתן, ובכך נחשבת לאנמיה hemolytic כרונית. המונח הלילי מתייחס לתקופה של היום שבו שיעור ההרס הגבוה ביותר של תאי דם אדומים נצפתה אצל אנשים עם המחלה, אך מחקרים הראו כי המוליזה, כלומר, הרס של כדוריו